عملکرد و آمار


رشد 5.9% تعداد مسافر حمل شده در سال 2014 نسبت به سه سال گذشته جدول خلاصه گزارش عملکرد هواپیمایی ماهان 2013/2014 جدول خلاصه گزارش عملکرد هواپیمایی ماهان 2012/2013 جدول خلاصه گزارش عملکرد هواپیمایی ماهان - مقایسه شش ماه اول 1392 و شش ماه اول 1393 جدول خلاصه گزارش عملکرد هواپیمایی ماهان 1391/1392