سبد نگهداری نوزاد


این قوانین تنها با هدف ایمنی , راحتی و کاهش اضطراب والدین و نوزاد همراه تدوین گردیده است تا شرکت هواپیمایی ماهان بتواند سفر لذت بخشی را برای اینگونه مسافرین بهمراه آورد.

 • نوزادINF:

  به مسافری نوزاد گفته میشود که دارای سن بین 7 روز تا 2 تمام باشد . این مسافرین بدون صندلی یا NO SEAT بوده و در هواپیما به آنان صندلی تعلق نمیگیرد.

 • هنگام خرید بلیط:

  دفاتر فروش موظفند در زمان رزرو برای INF نام و نام خانوادگی (بطور کامل ) و سن وی را بطور کامل در سیستم فروش وارد نموده و از SSR BSCT نیز برای اینگونه مسافرین استفاده نمایند.

 • در فرودگاه

  در فرودگاه مدارک شناسایی و سن نوزاد توسط کارمند مسئول ایستگاه مورد بررسی و کنترل قرار میگیرد . پذیرش مسافر INF درصندلی مناسب در بعضی از هواپیماهای شرکت ماهان بر روی دیواره مقابل صندلی مسافرین و یا از طریق آویز سقفی امکان نصب سبد نگهداری نوزاد وجود دارد. معمولا در پرواز های بین المللی بالای 90 دقیقه این صندلی ها به مسافرین دارای نوزاد اختصاص داده میشود. شایان ذکر است این سبد ها حداکثر 12 – 14 کیلو گرم را تحمل مینمایند, لذا وزن نوزاد از همراهان نوزاد سوال میشود. این سرویس بصورت رایگان ارائه میگردد , لذا تعهدی در انجام آن بر عهده شرکت ماهان نمیباشد.

 • داخل پرواز​

  پس از اختصاص این صندلی به مسافرین دارای نوزاد , مسافرین میتوانند پس از خاموش شدن چراغ بستن کمربند در داخل کابین هواپیما , در صورت وجود سبد و امکان نصب بر روی دیواره مقابل مسافرین و یا آویز از سقف ( هواپیما های بویینگ 747) از مهمانداران این سرویس را درخواست نمایند.