وضعیت صندلی ها


بوئینگ 747-300

تعداد صندلی ها:

 • تجاری: 26
 • عادی: 434
 • مجموع: 460
Boeing 747-300
Airbus A340-600

Number of seats:

 • تجاری: 45
 • عادی: 263
 • مجموع: 308
Airbus A340-300
Airbus A340-300

Number of seats:

 • تجاری: 30
 • عادی: 269
 • مجموع: 299
 • تجاری: 30
 • عادی: 261
 • مجموع: 291
Airbus A340-300
Airbus A300-600

Number of seats:

 • تجاری: 24
 • عادی: 256
 • مجموع: 280
Airbus A300-600
Airbus A310

Number of seats:

 • تجاری: 12
 • عادی: 190
 • مجموع: 202
 • تجاری: 24
 • عادی: 164
 • مجموع: 188
Airbus A310-300
BAe 146-300

Number of seats:

 • مجموع: 100
BAE 146-300
​​