مجلات

ارتباط با مجله:

تحریریه : 48381752                  امور بازرگانی و تبلیغات : 88659435

 

 

مجله داخل پروازی شماره115 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/cover%20mahan%20magazine%20115.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره115 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 115<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20115%20F.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 114 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Mahan%20Magazine%20115%20cover.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 114 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 114<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20114%20F.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه نوروز منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Mahan%20Magazine%20V%20norooz%20Cover.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه نوروز منتشر شدویژه نامه نوروز<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20v%20norooz%20F.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه گردشگری منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Tourism%20Jeld.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه گردشگری منتشر شدویژه نامه گردشگری<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Tourism%20Pages%20Persian.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره113 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20113.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره113 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 113<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/113%20Persian%20Mahan%20Magazine.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه فجر منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20Vije%20For%20Web.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه فجر منتشر شدویژه نامه فجر<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Vije%20Fajr%20Persian%20For%20Web.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 112 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20112.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 112 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 112<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20112%20Persian.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه کریسمس منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/2018%20Mahan%20mag%20Cover.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه کریسمس منتشر شدویژه نامه کریسمس<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/2018%20Mahan%20mag%20Persian.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 111 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/111%20Mahan%20mag%20Cover.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 111 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 111<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/111%20Mahan%20mag%20Persian.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 110 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/110.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 110 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 110<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/110%20Pesian%20Web.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 109 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20109%20Mahan%20Magazine.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 109 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 109<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/109%20Persian%20Web.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 108 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Mahan%20Magazine%20108%20Cover.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 108 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 108<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20108%20Persian.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 107 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Image_001.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 107 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 107<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/107%20Presian%20For%20Site.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 106 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Cover%20-%20Mahan%20-%20106.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 106 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 106<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%20106%20-%20Farsi.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه سلامت منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/healthj.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه سلامت منتشر شدویژه نامه سلامت<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%20Health%20-%20%20farsi%20-%20low.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 105 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/105j.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 105 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 105<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%20105%20-%20%20farsi%20-%20low.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه گردشگری منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/jeld-tourismj.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه گردشگری منتشر شدویژه نامه گردشگری<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%20Tourism%20-%20%20farsi%20-%20low.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه فجر منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/fajrj.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه فجر منتشر شدویژه نامه فجر<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%20fajr%20-%20%20farsi%20-%20low.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 104 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/104j.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 104 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 104<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%20104%20-%20%20farsi.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 103 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/103j.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 103 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره103 <a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%20103-%20%20Farsi.pdf">دریافت فایل</a>