مجلات

ارتباط با مجله:

تحریریه : 48381757                  امور بازرگانی و تبلیغات : 22770280 - 22778432 -22770272

 

 

مجله داخل پروازی شماره 131 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20131.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 131 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 131<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/131%20Farsi.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 130 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%2001-130.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 130 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 130<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/130%20farsi.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 129 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20129.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 129 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 129<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/farsi%20129-2.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 128 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/jeld%20128.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 128 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 128<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/persian%20128-2.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 127 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20127%20%282%29.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 127 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 127<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Persian%20127.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 126 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld126.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 126 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 126<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/126%20farsi.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه نوروز منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20noruz.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه نوروز منتشر شدویژه نامه نوروز<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/vije%20norooz%20farsi.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه گردشگری منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/jeld%20tourism.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه گردشگری منتشر شدویژه نامه گردشگری<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/gardeshgari%203.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 125 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20125.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 125 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره125 <a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/farsi%20125-3.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه غذا و رستورانگردی منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20food.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه غذا و رستورانگردی منتشر شدویژه نامه غذا و رستورانگردی<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/food.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 124 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/124.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 124 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 124<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/farsi2.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه کریسمس منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%202019.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه کریسمس منتشر شدویژه نامه کریسمس<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Persian%202019.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 123 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20123.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 123 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 123<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Persian%20123%20Web.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره122 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%2001.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره122 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 122<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20Persian%20122.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 121 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/121.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 121 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 121<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Persian%20121%20Magazine.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 120 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20120.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 120 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 120<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Persian%20120.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 119 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%201199.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 119 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 119<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/119%20Persian%20Magazine2.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 118 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/118%20Jeld.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 118 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 118<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/118%20Persian%20Pages.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 117 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20117.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 117 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 117<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20Persian%20117.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه جام جهانی منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20World%20cup.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه جام جهانی منتشر شدویژه نامه جام جهانی<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20Persian%20world%20cup.pdf">دریافت فایل</a>