مجلات

ارتباط با مجله:

تحریریه : 48386734                  امور بازرگانی و تبلیغات : 26473568

 

 

ویژه نامه گردشگری منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Gardeshgari%2098%20-%203.png" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه گردشگری منتشر شد.ویژه نامه گردشگری<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Gardeshgari%2098%20-%203.zip">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 137 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Magazine137-farsi.png" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 137 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 137<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/137-fa.zip">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 133 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20133.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 133 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 133 <a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/pe%20133.zip">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 132 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/132%20jeld.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 132 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 132<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/132%20pe.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 119 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%201199.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 119 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 119<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/119%20Persian%20Magazine2.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 117 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20117.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 117 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 117<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20Persian%20117.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه جام جهانی منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20World%20cup.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه جام جهانی منتشر شد.ویژه نامه جام جهانی<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20Persian%20world%20cup.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 116 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20116.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 116 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 116<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20Persian%20116.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره115 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/cover%20mahan%20magazine%20115.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره115 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 115<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20115%20F.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 114 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Mahan%20Magazine%20115%20cover.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 114 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 114<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20114%20F.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه نوروز منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Mahan%20Magazine%20V%20norooz%20Cover.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه نوروز منتشر شد.ویژه نامه نوروز<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20v%20norooz%20F.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه گردشگری منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Tourism%20Jeld.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه گردشگری منتشر شد.ویژه نامه گردشگری<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Tourism%20Pages%20Persian.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره113 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20113.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره113 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 113<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/113%20Persian%20Mahan%20Magazine.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه فجر منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20Vije%20For%20Web.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه فجر منتشر شد.ویژه نامه فجر<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Vije%20Fajr%20Persian%20For%20Web.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 112 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20112.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 112 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 112<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20112%20Persian.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 120 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20120.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 120 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 120<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Persian%20120.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 118 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/118%20Jeld.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 118 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 118<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/118%20Persian%20Pages.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 121 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/121.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 121 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 121<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Persian%20121%20Magazine.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره122 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%2001.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره122 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 122<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20Magazine%20Persian%20122.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 123 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Jeld%20123.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 123 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 123<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Persian%20123%20Web.pdf">دریافت فایل</a>