مجلات

شماره تماس سازمان آگهی ها:   24843   -  داخلی 4045

 

 

مجله داخل پروازی شماره 99 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Mahan99-%20cover.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 99 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 99<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%2099%20-%20%20Farsi.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه فرهنگی-ورزشی منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/sporttt.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه فرهنگی-ورزشی منتشر شدویژه نامه فرهنگی-ورزشی<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/sportttt%20farsi.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه سلامت منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Mahan%20Healthhhhhh.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه سلامت منتشر شدویژه نامه سلامت<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20HealthFarsi.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه فرهنگی-ورزشی منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Mahan%20Cultural.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه فرهنگی-ورزشی منتشر شدویژه نامه فرهنگی-ورزشی<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/farsi%20magazineee.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 96 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/96-%20Coverrr.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 96 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 96<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20%2096-%20Farsi.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه هنری-ورزشی منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/as.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه هنری-ورزشی منتشر شدویژه نامه هنری-ورزشی<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%20%d9%88%db%8c%da%98%d9%87%20%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 95 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/cover%20-%20Mahan%20-%2095.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 95 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 95<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%2095%20-%20%20farsi%20-%20low.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره94 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/mahan%2094.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره94 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 94<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%2094-%20Farsi.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه سلامت منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Mahan%20health.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه سلامت منتشر شدویژه نامه سلامت<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%20Health%20-%20farsi.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه ورزشی منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/2016-%20sport-cover.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه ورزشی منتشر شدویژه نامه ورزشی<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/2016-%20sport-%20farsi.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 93 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/93-%20%d8%ac%d9%84%d8%af.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 93 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 93<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%2093%20-%20%20farsi%20-%20low.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 92 ماهان منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/mahan%2092-%20jeld.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 92 ماهان منتشر شدمجله داخل پروازی شماره 92<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%2092%20-%20%20farsi%20-%20low.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه رمضان 95 منتشر شد<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Ramezan%2095-%20jeld.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه رمضان 95 منتشر شدویژه نامه رمضان 95<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%20Ramadan%20-%201395%20-%20low.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه سرگرمی 8 منتشر شد. <img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/fun-cover1.gif" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه سرگرمی 8 منتشر شد. ویژه نامه سرگرمی 8 <a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%20Fun%20-%20Farsi%20-%20low.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 91 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/91-1.gif" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 91 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 91.<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/Mahan%20-%2091%20-%20Farsi%20-%20low-2.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه نوروز 1395 منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/Newroz-1-1.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه نوروز 1395 منتشر شد.ویژه نامه نوروز 1395<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%2095.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه گردشگری منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/tourism.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه گردشگری منتشر شد.ویژه نامه گردشگری<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 90 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/90-1.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 90 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 90<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/90-per.pdf">دریافت فایل</a>
مجله داخل پروازی شماره 89 ماهان منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/89-1.jpg" style="BORDER:px solid;" />مجله داخل پروازی شماره 89 ماهان منتشر شد.مجله داخل پروازی شماره 89<a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/89-PER.pdf">دریافت فایل</a>
ویژه نامه فجر منتشر شد.<img alt="" src="http://www.mahan.aero/assets/flightMagazineAssets/fajr-94--jeld--site.jpg" style="BORDER:px solid;" />ویژه نامه فجر منتشر شد.ویژه نامه فجر 94 <a href="http://www.mahan.aero/assets/InflightMagazineFA/fajr-PER.pdf">دریافت فایل</a>